V sobotu 15. prosince 2018 jsme prožili v našem sboru „Večeři Páně“. Tato bohoslužba, i když se opakuje jedenkrát za čtvrt roku, je zvláštní příležitostí, kdy každý z nás může prožít ztišení, pokání, odpuštění, setkání s lidmi a Bohem. Vždy se radujeme, když v našem společenství máme možnost přivítat nově narozené děti a členy.

Součástí slavnostní bohoslužby bývá závěrečná modlitba s požehnáním.

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“

(4. Mojžíšova 6,24-26)

„Sám pak Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“

(1. Tesalonickým 5,23)

Požehnání je modlitba citovaná ve specifickém místě obřadu. Účelem požehnání je vyjádřit uznání Boží svrchovanosti a Boha jako zdroje veškerého dění. Požehnání je náboženský obřad, kterým se slavnostně vyprošuje Boží přízeň k prospěšnosti lidem.

Jan Polášek

Fotografie: Daniel Polášek