V období posledních měsíců jsme velmi často odpovídali prostřednictvím telefonních hovorů, mailů a sms na dotazy, které směřovaly k termínu bohoslužby: „Kdy už se budeme moci sejít?“

Už je to tedy zde: 13. červen 2020 je tou první sobotou, kdy můžeme mít bohoslužbu. Zvykli jsme si v poslední době, že vše není tak jak jsou nám informace předkládány. Mnohdy je to z důvodu velmi častých změn různých opatření. Proto je nutné si uvědomit, že se v sobotu 13. června opravdu sejdeme k bohoslužbě, jenže tato důležitá informace má své ALE…

Při bohoslužbě musíme dodržet následující opatření – v souvislosti s další vlnou rozvolňování sdělujeme několik důležitých informací a vysvětlení:

1. opatření – rouška za kazatelnou

Při dodržení minimální vzdálenosti 2 metry není třeba za kazatelnou používat roušku (kazatel, učitel sš, uvádějící, atd.). Viz níže:

„Na základě korespondence s MV ČR bych vás rád informoval, že v rámci aktuálně platných opatření není kazatel při bohoslužbě povinen používat roušku/respirátor, pokud je jeho vzdálenost od ostatních účastníků větší, než 2 metry.“

2. opatření – rozestupy při bohoslužbě (platné stále – i po 8. 6. 2020)

Navzdory vyjádřením v médiích stále zůstává v platnosti nařízení zachovávat při bohoslužbě rozestup mezi osobami nejméně 2 metry (s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých). Konzultováno přes ERC s MZ ČR.

3. opatření – osoby blízké (platné stále – i po 8. 6. 2020)

Rozestupy (viz výše) nemusí dodržet členové domácnosti nebo osoby blízké, které nežijí v jedné domácnosti („…odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“), …). Vládní usnesení č. 605, příloha 3, bod II, písm. a).

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner …; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. (občanský zákoník – § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.)

4. opatření – maximum 500 osob (platné od 8. 6. 2020)

Od pondělí 8. června (tedy od soboty 13. 6.) začíná platit Usnesení vlády ČR č. 605 / příloha 3, které umožňuje účast na bohoslužbě již do 500 osob.

Vedle navýšení maximálního počtu osob, které se mohou bohoslužby účastnit, zůstávají v platnosti všechna předchozí pravidla: Vládní usnesení č. 605, bod II, písm. d) (roušky, rozestupy, dezinfekce rukou, vzájemné nepodávání si rukou, větrání, desinfekce kontaktních ploch, atd.)

V praxi to znamená, že v naší modlitebně na Střední ulici a na balkóně při dodržení opatření 1 – 4 (viz předchozí) se nás může 13. června sejít cca 80. Pokud využijeme přímý přenos v malém sále, tak dalších cca 30. Celkem se bohoslužby může zúčastnit do 110 osob.

Další místnosti, kromě těch kde nebude bohoslužba, nemůžeme využívat. Dobrou zprávou je, že za dodržení hygienických opatření můžeme používat WC.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme těm, kteří patří do ohrožených skupin nemocí covid19 nebo mají nějakého příbuzného nebo nemocného ve svém okolí, aby byli trpěliví a raději ještě o návštěvě bohoslužby neuvažovali.

Jaký bude průběh bohoslužby 13. 6. 2020?

  • Začínat budeme 10,45 hod. Doporučujeme těm, kteří se rozhodnou přijít, aby přišli nejdříve 10 minut před začátkem bohoslužby.
  • Součástí bohoslužby budou:
   • společné písně,
   • modlitby,
   • sbírka vděčnosti,
   • příběh pro děti,
   • kázání z „Božího slova“ – br. Vlastimil Fürst.

Bohoslužba bude opět přenášena prostřednictvím internetu.

Pokud dojde ke změně nebo zmírnění nařízení, která musíme v současné době dodržovat, budeme sborové společenství neprodleně informovat.

Pokud má někdo z Vás pochybnosti nebo potřebuje informace o možnostech scházení, jsme k dispozici – můžete se spojit s kazatelem Vlastimilem Fürstem nebo se starším sboru Janem Poláškem, případně s kýmkoli z vedení soboru.

„Hledejte Hospodina, dokud jej můžete nalézt, volejte ho, dokud je nablízku.“

(Izajáš 55,6)

Vlastimil Fürst a Jan Polášek