Radujete se rádi? Máte rádi dobrou zprávu? O jedné takové píše David ve 122. žalmu:

„Zaradoval jsem se, když přátelé řekli: Pojďme do domu Hospodinova!“
(Žalm 122,1+2)

Podle Bible Kralické David zpívá: „Veselím se z toho…“ a v překladu B21 můžeme číst: „Raduji se, když slýchávám: Pojďme do domu Hospodinova!“

Tím domem v té době nebyl chrám, ten ještě nestál. Domem, o němž David zpívá, byl Jeruzalém, místo, kde se Izrael scházel ke slavení svátků, a David se na tyto sváteční dny vždy těšil.

Při čtení dalších řádků pamatujme, že Jeruzalém je symbolem církve i našeho sborového společenství. Proč se v sobotu scházíme v naší modlitebně? Určitě proto, abychom naslouchali hlasu našeho Tvůrce. To bychom ale mohli dělat i doma. David proto připomíná něco, co sami dělat nemůžeme:

„A nyní již stojíme v branách tvých, Jeruzaléme. Jak krásné a sjednocující město je Jeruzalém! Do něho vstupují kmeny Božího lidu, aby tu vzdávaly čest jménu Hospodinovu, na svědectví celému Izraeli. Tu zasedali soudci z Davidova domu. Modlete se o pokoj pro Jeruzalém! Ať žijí v pokoji ti, kdo tě milují! Nechť za tvými zdmi vládne mír a bezpečí ve tvých palácích.“
(Žalm 122,2-7)

Ve sboru jsme každý jiný a možná se občas lišíme i v některých názorech na víru v našeho Boha. Přesto se můžeme sjednotit, abychom mu společně vzdávali chválu a čest.

Můžeme sdílet o to, co prožíváme. Máme možnost si navzájem naslouchat, abychom pak v modlitbách mohli myslet jeden na druhého v duchu toho, čím David končí svou píseň:

„Pro bratry a přátele své modlit se budu o pokoj v tobě. Pro dům Hospodina, Boha našeho, budu usilovat o tvoje dobro.“
(Žalm 122,8+9)

Teď jsme se celkem dlouhou dobu nescházeli, protože nám v tom bránila omezení v souvislosti s pandemií Covid-19. Možná jsme si zvykli na to, že soboty prožíváme sami nebo se svými rodinami.

Konečně se přiblížila chvíle, kdy se zase budeme moci vydat do „domu Hospodinova“. Je to dobrá zpráva? Pro mne ano. Už se na vás těším a doufám, že i vy se těšíte na své duchovní sourozence a na to, jak budeme společně svými zkušenostmi, zpěvem a modlitbami oslavovat našeho Spasitele.

Vlastík Fürst