V sobotu 5. ledna se sál naší modlitebny zaplnil dvakrát. Poprvé během pravidelné dopolední bohoslužby, podruhé pak odpoledne, kdy jsme se sešli na tradiční Novoroční bohoslužbu. Její náplň velice výstižně popsala Lenka Michálková, vedoucí naší mládeže: „Nikdo z nás neví, jaký bude ten následující rok, co se v našich životech stane. Ale i v tomto novém roce pamatujme na Boha, který je tu stále pro nás. Nehledě na to, co nám v roce 2019 přijde do cesty, Bůh je tu pro nás a nenechá nás padnout tak, abychom se už nemohli zvednout.“

Bohoslužba začala chválami, které vedla naše mládež. V krátké prezentaci nás pak Jan Polášek, první starší sboru, provedl tím, co jsme prožili v uplynulém roce, a po písni našich dětí proběhla sbírka, která byla určena na pokrytí potřeb spojených s dokončením rekonstrukce modlitebny.

Pak zazněla sborová píseň a po ní krátké zamyšlení inspirované Biblí, konkrétně slovy apoštola Pavla: „Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.“ (Filipským 3,13+14)

Píseň Evy Černé byla úvodem k tomu, co je zvláštností Novoroční bohoslužby. Každý může vybrat biblický text, který ho bude provázet po celý rok. Petr Milukášek, další ze starších sboru, vybral novoroční zaslíbení i pro celý náš sbor:

„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ (Židům 4,16)

Věříme, že nás Boží milost bude provázet každý den v roce 2019.

Celou bohoslužbu jsme zakončili písní „Bůh slíbil své požehnání“ a modlitbou, jejíž součástí bylo i vyslovení požehnání pro naše společenství i pro naše město.

Ať Bůh žehná i vám.

Vlastík Fürst

Fotografie: Daniel Polášek