Na slavnostní novoroční bohoslužbě byl pro naše sborové společenství vybrán následující biblický text:

„Hledejte Hospodina, dokud jej můžete nalézt, volejte ho, dokud je nablízku.“ (Izajáš 55,6)

Prorok Izajáš ta slova adresoval Židům, kteří opakovaně opouštěli Hospodina a raději koketovali s božstvy okolních pohanských národů.

​Izajáš v první části své knihy varuje před důsledky této vzpoury vůči Bohu. Jasně říká, že se národ dostane do zajetí.

​Náš text je z následující části knihy. V té prorok přináší poselství o naději, dobrou zprávu o nové šanci, kterou nabídne Hospodin těm, kdo si uvědomí svůj hřích a obrátí se na něj s prosbou o milost a nové přijetí.

Biblická proroctví hovoří o tom, že v závěru dějin našeho hříšného světa budou pronásledováni ti, kdo se rozhodnou žít s Bohem. Bůh je ale neopustí. Pomůže jim tuto nesnadnou dobu přečkat.

V textu, který jako zaslíbení pro rok 2020 dostalo naše společenství, můžeme vidět naději i pro nás. Dnes ještě můžeme svobodně vyznávat svou víru. Máme vše, co potřebujeme, abychom mohli „hledat Hospodina“. Tato doba nemusí trvat dlouho. Protože nevíme, kdy skončí, je moudré hledat Boha a budovat s ním důvěrný vztah.

Podívejme se ještě na slova, kterými prorok Izajáš pokračuje:

„Všichni, kdo se dopouštějí nepravosti, ať s nimi skončí, a zločinci ať opustí své nekalé úmysly. Jestliže se obrátí k Hospodinu, našemu Bohu, slituje se nad nimi a nabídne jim své odpuštění.“ (Izajáš 55,7)

​Podle teologů tvoří verše 6 a 7 jeden celek. Jako by nás Izajáš vybízel, aby se naše společenství a bohoslužby staly místem, kde může Hospodina hledat každý, kdo touží po jeho milosti a odpuštění.

Prorok píše, že každý člověk, který se rozhodne skoncovat s „nepravostí“ a „opustí své nekalé úmysly“, získá jistotu Božího odpuštění.

Při přemýšlení o textu, který je v roce 2020 určen našemu společenství, nemáme zapomínat ani na slova samotného Hospodina, která prorok uvádí o trochu dřív:

„Dopřejte mi sluchu a přijďte ke mně. Poslouchejte mě a váš život již nic neohrozí. Uzavřu s vámi trvalou smlouvu a zahrnu vás svou laskavou přízní…“ (Izajáš 55,3)

​Hospodin nám nabízí, že s námi uzavře „trvalou smlouvu“ a zahrne nás „laskavou přízní“. To je něco, čeho bychom si měli vážit a co nám může přinášet radost po celý rok.

Vlastík Fürst